Stephanie Yelenik

Rangeland Scientist of Rocky Mountain Research Station

Address: 920 Valley Road, Reno, NV 89512

Phone: (775)785-7021

Email: stephanie.yelenik@usda.gov